Schriftelijke vragen ‘Miljoenenbonus topman Air France KLM, ondanks recordverlies en staatssteun’

Op 14 april stelde ik samen met Eelco Heinen schriftelijke vragen over de miljoenenbonus van de topman van Air France KLM.

1. Bent u bekend met het bericht «Miljoenenbonus topman Air France KLM,
ondanks recordverlies en staatssteun» d.d. 9 april?1 Klopt het dat de topman
van Air France KLM onder andere een bonus krijgt voor de loonsteun die hij
in Nederland heeft geregeld?

2. Wat is uw oordeel over deze aandelenbonus? Deelt u de mening dat een
dergelijke bonus zowel niet past bij de huidige economische omstandigheden, de omstandigheden van het bedrijf als bij de offers die werknemers
gevraagd worden te nemen?

3. Kunt u aangeven hoe deze bonus zich verhoudt tot het nationaal afgesproken
staatssteunkader en de Europese afspraken over staatssteun in het kader van
de coronacrisis, waarin beide het beperken van bonussen en het uitkeren van
dividend als voorwaarden zijn gesteld?

4. Hoe verhoudt deze bonus zich tot uw Kamerbrief van 1 mei 2020 waarin u in
het afwegingskader voor staatssteun stelt dat steun aan individuele bedrijven
zich niet verdraagt met het uitkeren van dividenden en het betalen van
bonussen?

5. Hoe verhoudt deze bonus zich tot uw Kamerbrieven van 24 april 2020 en
26 juni 2020 waarin u stelt dat als voorwaarde aan de steunmaatregelen KLM
wordt gesteld dat bonussen voor het bestuur en de topmanagementlaag
gedurende de looptijd van de staatssteun worden opgeschort?3

6. In uw Kamerbrief van 25 mei 2020 stelt u dat over de voorwaarden van
staatssteun voortdurend gesprekken plaatsvinden met de Franse staat; heeft
u daarbij gesproken over aandelenbonussen?4 Ziet u verdere mogelijkheden
om samen met uw Franse collega op te trekken om dergelijke beloningen te
voorkomen zolang gebruik wordt gemaakt van staatssteun?

7. Kunt u de precieze (Europese) regels omtrent het geven van bonussen en het
verlenen van staatssteun in het kader van de coronacrisis beschrijven? Hoe
verhoudt deze «bonus voor lange termijn» zich tot de Amendment to the
Temporary Framework for State aid measures van de Europese Commissie
waar onder punt 78 staat dat zo lang 75 procent van de staatssteun niet is
terugbetaald, de vergoeding van het management het vaste deel van het
voorgaande jaar niet mag overschrijden?

8. Bent u voornemens om in Europa te pleiten voor aanscherping van dit
Temporary Framework for State aid measures, dan wel de relevante regels,
zodat ook dergelijke aandelenbeloningen zoals uitgekeerd Ben Smith
onmogelijk zijn wanneer een beroep wordt gedaan op staatssteun in Europa?

Foto: "KLM 747-400 combi KLIA" by John & Mel Kots is licensed with CC BY-NC-ND 2.0. To view a copy of this license, visit https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/''