Schriftelijke vragen 'Dit ging mis met NL-Alerts bij de brand in Noordbergum: opnieuw was de computer met een update bezig'

Vragen van de leden Michon-Derkzen en De Vries (VVD) aan de minister van Justitie en Veiligheid over het bericht ‘Dit ging mis met NL-Alerts bij de brand in Noordbergum: opnieuw was de computer met een update bezig’.


1) Bent u bekend met het bericht ‘Dit ging mis met NL-Alerts bij de brand in Noordbergum: opnieuw was de computer met een update bezig’? (1)

2) Klopt het dat door een update van het NL-alert systeem in Drachten duizenden mensen in Noord-Nederland ná de brand onterecht een melding hebben gehad van een grote brand? Is het eerste bericht, tijdens de brand, in het gebied adequaat verspreid?

3) Hoe vaak is de laatste vijf jaar sprake geweest van defecten/ niet actief zijn van het NL-alert systeem gedurende een calamiteit? Tot welke problemen heeft dit geleid en hoe wordt een dergelijke situatie gebruikt om het systeem te verbeteren en dit in de toekomst te voorkomen?

4) Onderschrijft u, met de VVD-fractie, dat NL-alert een belangrijke functie vervult in het beschermen van mensen en dat deze functie altijd en op elk moment beschikbaar moet zijn?

5) Hoe ziet het protocol eruit indien een computer waar het NL-alert systeem op draait niet beschikbaar is? Is sprake van een dubbele uitvoering van het systeem zodat het risico op het niet beschikbaar zijn wordt beperkt?

6) Klopt het dat NL-alert systemen of computers onderling niet verbonden zijn en dat er daardoor in dit specifieke geval problemen waren met het uittekenen van verzendgebieden? Hoe worden die gebieden getekend en hoe werken deze systemen met elkaar samen?

7) Hoe beoordeelt u de onderlinge misstanden gedurende deze specifieke calamiteit, waardoor er een verkeerde inschatting is gemaakt over het verzendgebied? Welke lessen worden hieruit getrokken en wat is de rol van het Veiligheidsberaad hierin?


8) Is het uw ambitie om de traditionele luchtalarmen op den duur te vervangen door NL-alert? Wat zijn hier de grootste uitdagingen? Bent u het met de VVD-fractie eens dat van deze vervanging pas sprake kan zijn als het systeem dubbel uitgevoerd is om risico op uitval te minimaliseren?


Foto: "flat on fire" by orangejon is licensed with CC BY-NC 2.0. To view a copy of this license, visit https://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/